30 martie 2010

Invitație la aderare

Pentru îndeplinirea obiectivelor Asociației Secular-Umaniste din România (ASUR) www.asur.ro este mare nevoie de entuziasmul și efortul vostru nemijlocit. Proiectele pe care le avem în vedere, unele plecate de la ideile voastre, sunt multe și importante.

În acest sens, suntem încântați să vă putem invita să deveniți membri ai asociației noastre prin completarea formularului de adeziune atașat și prin plata a cel puțin 50% din cotizația anuală de membru. Detaliile le găsiți în partea de jos a formularului. Pentru o mai mare transparență, în câteva zile veți putea consulta statutul pe site-ul asociației.

În același timp, dorim să vă invităm la o Întrunire Extraordinară în data de 9 aprilie între orele 15.00-18.00. Sperăm ca în câteva zile să vă putem confirma locul întâlnirii.

Fie că până atunci veți alege să deveniți membri cu drepturi depline, fie că veți decide să rămâneți doar simpatizanți ai cauzei noastre secular-umaniste, vă așteptăm cu drag pentru a ne cunoaște mai bine, pentru a organiza proiectele aflate în derulare și pentru a dezbate idei de proiecte noi.

Avem rugămintea să confirmați pe mail intenția de participare.

Cu speranța unei întâlniri reușite și a constituirii unui grup cât mai larg,

Atila Nyerges
Liliana Voicu
Toma Pătrașcu
Laurentiu Țîrcă

Domnule Preşedinte,

Subsemnata/Subsemnatul __________________________________________, cu domiciliul în localitatea ____________________________________ judeţul/sectorul __________________, str. ______________________________________ nr. ______, bloc______ etaj__, apartament___, cod poştal___________, ţara_________________, având BI/CI/paşaport seria ____ nr. _____________, eliberat de _________________, la data de _____________, cu CNP ________________________________________, solicit primirea ca membru în Asociaţia Secular-Umanistă din România.
Ataşez la prezenta o copie de pe actul de identitate şi chitanţa de depunere a unui cuantum de ___% din cotizaţia pe anul în curs, depusă în contul ASUR deschis la Raiffeisen Bank, agenţia Băneasa, Bucureşti, IBAN RO29 RZBR 0000 0600 1244 1964
Precizez mai jos datele mele de contact:
- e-mail _______________________________________________________________
- telefon 1: ________________________; telefon 2: ___________________________
- adresă de corespondenţă (dacă este diferită de cea de domiciliu): localitatea _______ ____________________________________ judeţul/sectorul ____________________, str. _______________________________________ nr. ______, bloc ______ etaj ___, apartament ____, cod poştal _____________, ţara ___________________________


Data __________________ Semnătura __________________________


Domnului Atila Nyerges, Preşedintele Asociaţiei Secular-Umaniste din România

Extras din Statutul Asociaţiei Secular Umaniste din România
Art. 10. Poate fi membru al Asociaţiei orice persoană care îşi asumă principiile, scopurile şi modalităţile de acţiune ale acesteia.
Art. 11. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:
dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale;
dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale Asociaţiei;
dreptul de a participa la acţiunile organizate de Asociaţie
dreptul de a face propuneri privind activitatea Asociatiei în Adunarea Generală şi către Consiliul Director;
dreptul de acces la toate informaţiile care privesc activitatea Asociaţiei, inclusiv asupra aspectelor financiare;
Art. 12. Obligaţiile membrilor sunt:
să respecte prevederile prezentului statut;
să respecte hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei;
să nu desfăşoare activităţi care să aducă prejudicii materiale sau de imagine Asociaţiei;
să achite cotizaţia anuală stabilită de către Adunarea Generală; la înscrierea în Asociaţie, fiecare persoană trebuie să achite cel puţin 50% din cotizaţia anuală calculată pro-rata în funcție de numărul de luni dintre momentul aderării și sfârșitul anului.
Extras din Regulamentul de Ordine Interioara ASUR
Aderarea se face în urma completării unei cereri (formular cu date de identitate, date de contact). Cererea se transmite Consiliului Director, direct sau prin e-mail ori fax, însoţită de o copie a unui act de identitate şi de dovada plăţii a unui cuantum de cel puţin 50% din cotizaţia anuală.
Cotizaţia anuală este de 150 RON, cu reducere de 50% pentru elevi, studenţi la zi şi pensionari, caz în care persoana prezintă şi un act care să dovedească situaţia respectivă. Cotizația în anul aderării se face pro-rata în funcție de numărul de luni dintre momentul aderării și sfârșitul anului. Există şi o cotizaţie ”pe viaţă” de 2000 RON.
Cererea este discutată de Consiliul Director în prima şedinţă de după depunere. În cazul în care cererea este aprobată, Consiliul Director desemnează un responsabil pentru cooptarea noului membru într-un grup de lucru şi stabilirea unui mentor printre membrii cu vechime mai mare de 6 luni în Asociaţie. Mentorul îndrumă activitatea noului membru timp de min. 3 luni.
În cazul respingerii cererii (motivată, cu acordarea dreptului de apărare persoanei în cauză), cotizaţia depusă se returnează.
La participarea la prima şedinţă a Asociaţiei, noul membru este prezentat colectivului şi i se înmânează legitimaţia; în cazul în care acesta se găseşte în alt oraş, legitimaţia i se transmite prin poştă.
Membrii pot candida pentru funcţii de conducere la 6 luni de la aprobarea adeziunii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu